Algemene Voorwaarden Flow

Art. 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Flow en de verantwoordelijke ouder(s)(hierna: ouder) voor de te leveren dienst waarop Flow deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden

Art. 2 Betaling 

 1. Je betaalt de huiswerkbegeleiding voor de hele maand vooruit.
 2. Je ontvangt hiervan per e-mail een factuur.
 3. De huiswerkbegeleiding wordt altijd vooraf in rekening gebracht. Eventuele bijkomende gebruikte diensten als een-op-een begeleiding brengen we achteraf in rekening. Deze kosten betaal je binnen veertien dagen op ons bankrekeningnummer bij Knab: NL26 KNAB 0256 9879 39, op naam van Flow Leerlingbegeleiding, te Maastricht.
 4. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig is betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt Flow de ouder een betalingsherinnering waarin zij de ouder de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen.

Art. 3 Vakanties 

 1. In schoolvakanties en op officiële feestdagen is er geen huiswerkbegeleiding, en worden er ook geen andere diensten aangeboden als een-op-een begeleiding. Deze schoolvakanties en feestdagen zijn in onze tarieven inbegrepen. Vakanties worden dus doorbetaald, met uitzondering van de zomervakantie.
 2. De tarieven zijn tot stand gekomen door het gemiddelde te nemen van twee, drie of vier keer huiswerkbegeleiding per maand. Dit is een mooie middenweg, voor jou en voor ons.

Art. 4 Verplichtingen op school

 1. Schoolreizen en stages van langere duur worden niet gefactureerd.
 2. Geef dit wel minimaal een maand van tevoren aan ons door, zodat we er rekening mee kunnen houden in de facturatie.

Art. 5 Afwezigheid

 1. Je betaalt de hele maand, dus ook als je afwezig bent.
 2. Als je onverhoopt afwezig bent dan kan je de lessen wel inhalen, zie art. 6.

Art. 6 Inhalen

 1. Gemiste dagen door ziekte en/of verplichtingen op school mogen worden ingehaald, mits er een maandelijks pakket wordt afgenomen.

Art. 7 Een-op-een begeleiding

 1. Ben je onverwacht verhinderd voor een individuele afspraak, geef dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons door.
 2. Wordt dit minder dan 24 uur van tevoren doorgegeven dan zijn we genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Art. 8 Opzeggen

 1. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.Opzegging dient te gebeuren vóór de eerste van de maand.
 2. Er wordt geen restitutie gehanteerd.

Art. 9 Veranderen

 1. Veranderen van pakket kan maandelijks, mits er plek is op de nieuwe gewenste dagen.
 2. Geef dit een maand van tevoren aan ons door via info.vanflow@gmail.com.

Art. 10 Garantiebepaling

 1. Flow voert naar haar beste inzicht en vermogen de werkzaamheden uit, maar geeft geen garantie met betrekking tot de prestatie van de leerling.
 2. Flow heeft een zogeheten inspanningsverplichting, dit betekent dat er de nodige inspanningen worden geleverd om het bedongen resultaat te bereiken.

Art. 11 Feedback

 1. We vinden kwaliteit heel belangrijk. We zijn een groeiend bedrijf en kunnen leren van jouw feedback. Vertel het ons daarom als je verbeteringsmogelijkheden ziet.

Versie 25-08-2019